ร่วมยินดีบุคลากรย้ายไป สพป.อุบลฯ เขต 2

ปรับภูมิทัศน์หน้ากลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลฯ

สพป.พช.1 พัฒนาบุคลากร +ID PLAN+PLC+KM

การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ

ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต

สพป.พช.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เชิญชวนร่วมพัฒนาเพื่อ น.ร.

ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร)