การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้

นิเทศร่วมกับทีมโค้ชพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร