การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินภายนอก

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564