ปรับภูมิทัศน์หน้ากลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลฯ

สพป.พช.1 พัฒนาบุคลากร +ID PLAN+PLC+KM

การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ

สพป.พช.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เชิญชวนร่วมพัฒนาเพื่อ น.ร.

ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ประชุมฯกลั่นกรองฯ ของบประมาณ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.