สพป.พช.1 พัฒนาบุคลากร +ID PLAN+PLC+KM

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

การเรียนรู้ใน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปี 2020

พัฒนา PLC รร.บ้านดงและ รร.บ้านโพธิ์งาม กลุ่มโรงเรียนท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

อบรมหลักสูตร True Leader รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์