ร่วมยินดีบุคลากรย้ายไป สพป.อุบลฯ เขต 2

ปรับภูมิทัศน์หน้ากลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลฯ

สพป.พช.1 พัฒนาบุคลากร +ID PLAN+PLC+KM

การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต

ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด