ร่วมยินดีบุคลากรย้ายไป สพป.อุบลฯ เขต 2

ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

นิเทศร่วมกับทีมโค้ชพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร