ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลาดแค

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

พัฒนา PLC รร.บ้านดงและ รร.บ้านโพธิ์งาม กลุ่มโรงเรียนท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1