พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ประชุมฯกลั่นกรองฯ ของบประมาณ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลาดแค

การเรียนรู้ใน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปี 2020

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

พัฒนา PLC รร.บ้านดงและ รร.บ้านโพธิ์งาม กลุ่มโรงเรียนท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต