การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์สร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษา และวางแผนการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่สอง หวังช่วยชี้ช่องการพัฒนานักเรียน โดยมีครูเป็นบุุคคลหลัก ในการพิจารณานำไปใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ต่าง ๆ และมีผู้บริหารสถานศึกษาช่วยอำนวยการในโรงเรียนแต่ละแห่ง
นายพิน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่สองของการดำเนินการสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้รับแนวทางการดำเนินการ จากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงาน โดยนำเรื่องจากหนังสือราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งข้อราชการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ โดยวางกรอบความคิดในการทำงานที่มุ่งเน้นแนวทางที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยสะดวก โดยการร่วมอำนวยการของผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดทั้งการกำกับ และการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต่อไป
“คณะศึกษานิเทศก์พร้อมที่จะเป็นเพื่อนครู เป็นที่ปรึกษาของครู และร่วมสนับสนุนการดำเนินการของครู ด้วยความเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง” ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวในที่สุด
ติดตามประมวลภาพส่วน ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3800738846639116/