พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร)

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน และนางกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางั่ว