พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

วันที่ 23 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน และนางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านโนนตะแบก และโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องประชุมแพทริเซีย โรงเรียนบ้านโนนสะอาด