พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องประชุมเทคโนโลยี 4.0 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง