ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลศึกษานิเทศก์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนางั่ว (วิทยาคาร)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ประชุมฯกลั่นกรองฯ ของบประมาณ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลาดแค

การเรียนรู้ใน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปี 2020