นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนในกลุ่มเพชรวังโป่ง

โดยมีประเด็นการนิเทศฯ ดังนี้

  1. หลักสูตรสถานศึกษา
  2. การจัดการเรียนรู้
  3. สื่อและเทคโนโลยี
  4. การวัดและประเมินผล
  5. การนิเทศภายใน
  6. การประกันคุณภาพสถานศึกษา

ทั้งนี้ได้บันทึกการนิเทศ ผ่านระบบ SASR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

http://101.109.41.19/sasr/?page=main&module=4