พัฒนา PLC รร.บ้านดงและ รร.บ้านโพธิ์งาม กลุ่มโรงเรียนท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียนบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาครู ด้วยการให้ความรู้แก่บุคลากรครูทุกคนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ตนเองรายบุคคล (ID-Plan) การออกแบบการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ครูมีความรู้ และนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสนองจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 การพัฒนาครูครั้งนี้ มีจำนวน 12 คน และข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม จำนวน 8 คน รวม 20 คน วิทยากร คือ นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มาให้ความรู้ในเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนบ้านดง ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดง

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ครูได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ต่อไป