ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษาครูผู้สอน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา โดยมี ดร.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำ ID Plan การใช้ระบบนิเทศออนไลน์ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ระบบ SASR) และเรียนรู้กระบวนการ PLC ของสถานศึกษา