ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร