นิเทศร่วมกับทีมโค้ชพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านเขาชะโงก และโรงเรียนบ้านห้วยสะแก โดยมีทีมโค้ชพื้นที่ ประกอบด้วย อาจารย์ พรพิมล อ่อนศรี รองคณะบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นางนิลยา ทองศรี และนางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ตามแนวทางนวัตกรรมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่ได้นำจิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้วย PBL และ Active Learning ตลอดจนการใช้ PLC ในการพัฒนาคุณภาพครู