แนวทางลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

นิเทศร่วมกับทีมโค้ชพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

อบรมหลักสูตร True Leader รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

สรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน