หน้าแรก

สวัสดีค่ะ …เพื่อนพี่น้อง….ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกท่าน

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย ศน.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแหล่งเรียนรู้ ผลงาน และเผยแพร่ความรู้
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา เพื่อพัฒนางานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

…เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดมุ่งหมาย ที่แท้จริงของงาน งานจึงจะสำเร็จ ได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ทำ…

พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน 2532


E-BOOK

รวมกิจกรรม/ข่าวสารต่าง ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ

กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างขึ้นด้วย Padlet